Skip to content

Cenová ponuka na mieru. Nechajte si u nás vypracovať cenovú ponuku rekuperačného systému do vášho domu na mieru.

Vyplniť formulár

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti RS-PROFI, s.r.o. (ďalej len ako „obchodné podmienky“). Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi stranami kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu www.rekuperacia-shop.sk. Predávajúcim sa v zmysle týchto obchodných podmienok označuje spoločnosť
RS-PROFI, s.r.o,
sídlom: Ľubeľa 523, Ľubeľa 032 14
IČO: 51058022 , DIČ: 2120579659,
IČ DPH: SK2120579659
tel.: 0950 612973
zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, vložka č. 68434/L,orgán dozoru a dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
Kupujúcim alebo zákazníkom sa v zmysle týchto obchodných podmienok označuje spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo firma – právnická osoba, ktorá koná v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou.
UPOZORNENIE: Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je firma nie sú
upravené týmito obchodnými podmienkami ale riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

1. Objednanie tovaru

Objednanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom internetovej stránky https://www.rekuperacia-shop.sk. Tu si môže kupujúci prehliadať ponúkaný sortiment a vkladať vybrané tovary do košíka. Pred záväzným odoslaním objednávky s povinnosťou platby je zákazník informovaný o všetkých položkách v nákupnom košíku a celkovej hodnote objednávky vrátane všetkých poplatkov a prípadných prepravných nákladov.

2. Cena

Pri všetkých výrobkoch je uvedená koncová cena vrátane DPH. Kupujúcemu bude tovar odoslaný v cene platnej v čase objednávky.

3. Dodacia lehota

Dodacia lehota tovaru je 3 až 14 dní. O dodaní tovaru bude zákazník informovaný mailom.

4. Spôsob dodania tovaru

Tovar môže byť zaslaný na adresu, ktorú zákazník pred odoslaním objednávky vyplní ako dodaciu alebo si zvolí osobný odber. Vyzdvihnutie objednávky je možné v priestoroch prevádzky na adrese – RS-PROFI, s.r.o, Ľubeľa 523, Ľubeľa 032 14.

5. Platba

V závislosti na zvolenom spôsobe dodania tovaru má kupujúci tieto možnosti platby za objednaný tovar:

  • v hotovosti (len pri osobnom odbere) alebo
  • bankovým prevodným príkazom.

6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci ma právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru. V takomto prípade musí zákazník zaslať tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným tlačivom o odstúpení od zmluvy na adresu predávajúceho: RS-PROFI, s.r.o, Ľubeľa 523, Ľubeľa 032 14. Peniaze budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru predávajúcemu. Zákazník môže tovar rozbaliť a odskúšať, ale ak bude javiť známky používania, bude poškodený alebo nefunkčný, zákazník je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru a kupujúci môže požadovať náhradu vo výške nákladov potrebných na opravu alebo na jeho uvedenie do pôvodného stavu.

UPOZORNENIE: Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Ak kupujúci požaduje výmenu tovaru postupuje sa rovnako, ako pri odstúpení od zmluvy. Kupujúci si následne objedná nový tovar.

7.Záručné podmienky

Predávajúci poskytuje na všetky produkty 24 mesačnú záruku ak nie je uvedená vyššia. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy kupujúci preberie tovar od predávajúceho. Ak pri reklamácií dôjde k výmene tovaru za nový, záručná doba začína znova plynúť dňom, kedy zákazník preberie tovar od predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci opraví alebo vymení výrobok do 30 kalendárnych dní od jeho prijatia, v opačnom prípade má kupujúci právo rozhodnúť, či chce odstúpiť od zmluvy a vrátiť peniaze alebo vymeniť tovar za nový. Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti spôsobené výrobnou chybou. Predávajúci nenesie však zodpovednosť za chyby spôsobené:

  • prirodzeným opotrebovaním,
  • mechanickým poškodením vzniknutým neodborným alebo hrubým zaobchádzaním,
  • nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu),
  • zásahom neoprávnenej osoby, neodvratnou udalosťou alebo prírodnými živlami.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na tovar:

  • ktorý bol modifikovaný alebo neodborne opravovaný osobami inými, než osobami autorizovaným výrobcom,
  • ktorý bol prevádzkovaný mimo špecifikácií daných výrobcom,
    ktorému vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba.

8.Reklamácia v záručnej dobe

Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa prevádzky predávajúceho
RS-PROFI, s.r.o, Ľubeľa 523, Ľubeľa 032 14.
Zákazník môže doručiť reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe a krátkym popisom chyby osobne alebo ho môže zaslať zásielkovou službou.

UPOZORNENIE: Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

UPOZORNIENIE: V prípade, že zákazník doručí tovar na reklamáciu bez kópie dokladu o kúpe za začiatok plynutia záručnej doby bude považovaný dátum výroby.

9. Poškodenie tovaru pri preprave

Kupujúci by mal pri preberaní tovaru od dopravcu dôkladne skontrolovať stav zásielky. Ak je zásielka neúplná alebo poškodená, zákazník ma právo ju neprebrať. Ak aj napriek poškodeniu alebo nekompletnosti kupujúci zásielku preberie je potrebné spísať s prepravcom škodový list a oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. V opačnom prípade reklamácia nebude akceptovaná.